ELEKTRONINIS BIBLIOTEKOS LEIDINIŲ KATALOGAS
 

Paieškos kategorija

Autorius
Pavadinimas
Leidimo data
Tema
UDK
 

FONDO NAUJIENOS

Skaitytojo prisijungimas

KAIP IEŠKOTI
 • Pasirinkite paieškos kategoriją tarp kurių norite ieškoti
 • Įveskite paieškinį žodį į vieną arba kelis laukus
 • Siūlome formuluojant paiešką rašyti tik žodžių šaknis (be galūnių)
 • Papildomos paieškos galimybės:
  • arba įrašytas tarp dviejų paieškos žodžių nurodo surasti leidinius, kuriuose yra pirmas arba antras paieškinis žodis
  • ir įrašytas tarp dviejų paieškos žodžių nurodo surasti leidinius, kuriuose yra abu paieškiniai žodžiai
  • * (žvaigždutė) prieš arba po paieškinio žodžio arba junginio reiškia bet kokius simbolius. Pvz. jeigu rašote *etika tai gausite rezultate etika, estetika, energetika. Jeigu rašote etik* tai gausite rezultateetika, etiketas ir pan.
  • "….." patalpinus paieškinį žodį arba junginį kabutėse gausite rezultate būtent tą žodį arba junginį
 • ISSN - Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris.
 • ISBN - Tarptautinis standartinis knygos numeris.
HELP
 • Select the search category
 • Enter the key word in one or several fields
 • Additional search options
  • arba written between the two key words means “Search” command for publications containing either of the key words
  • ir written between the two key words gives a “Search” command for publications containing both of the key words
  • * before or after the key word (words) means any characters. e.g. *ethics will result in ethics, esthetics. If you write ethic*, the search will result in ethics, ethical etc.
  • "….." if the key work (words ) is in quotation marks, the search will result in this particular word (words)
 • ISSN - International Standard Serial Number.
 • ISBN - International Standard Book Number.